วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ

งานพัสดุ สังกัดกองลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ได้ดำเนินการขายทอดตลาดวัสดุ 78 รายการ โดยวิธียื่นซองประมูลแบบเหมารวม ทั้งนี้มีผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าสู้ราคามาลงทะเบียน จำนวน 16 ราย  โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมแปดเหลี่ยม อาคารสวนแก้ว 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2561

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี