โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) รุ่นที่ 1

      Comments Off on โครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) รุ่นที่ 1

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการ “การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560” หลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่การวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล (ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) ผศ.ดร.เหม ทองชัย (ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล) เป็นประธานในกล่าวเปิดการอบรม และ ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ (รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์) และ ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม (รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ) มาเป็นวิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนากระบวนการและความก้าวหน้าในสายอาชีพได้ ณ ห้อง 201 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี