พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

      Comments Off on พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ระหว่างนางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ผศ.ดร.สุรพงษ์ นิ่มเกิดผล  ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และนางตุลาวรรณ ทัพวนานต์ ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษาราชการขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี กับนายถาวร ทิพวรรณ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี